Jak to funguje?

Struktura koučovacího rozhovoru

Pokud se rozhodnete ve svém životě něco změnit pomocí koučinku, zde je prostor na to, abych Vám zhruba vysvětlila jeho průběh. Vím, že je to pro Vás něco nového a nepoznaného, proto věnujte svůj čas těmto řádkům, abyste získali lepší představu. 

Zároveň Vás žádám o respektování těchto nastavených pravidel. 


Jednotlivé fáze koučování:

1. FÁZE:

1a.) VYTVOŘENÍ (UJASNĚNÍ) VZTAHU. Nejprve je třeba si sjednat schůzku, která bude převážně seznamovací. Schůzka, kdy je třeba si oboustranně vyjasnit očekávání, a pro další spolupráci si nastavit určitá pravidla. Proč jedna taková schůzka? Všichni moc dobře víme, že první dojem je pouze jeden. Věřím, že pro úspěšnou spolupráci je důležité, jak pro kouče, tak pro koučovaného, jediné - naladění na stejně vlně a ta správná "chemie".

Tato schůzka není závazná a je zcela ZDARMA

Má pouze informativní charakter. 

Pro informativní schůzku je vyhrazena 1 hodina. 

1b.) ČAS NA ROZMYŠLENOU = Po prvním setkání dostáváte čas pro Vaše rozhodnutí. Tento čas není nijak striktně stanoven, vždy bude záležet na dohodě, avšak tento čas není delší než 1 týden. Tohoto času můžete využít a nemusíte. Vaše stanovisko, můžete sdělit ihned po informativní schůzce nebo během uvedeného týdne. Po uplynutí uvedené doby, budu považovat naše setkání za uzavřené, a již Vás nekontaktuji. Rozhodnutí je pouze na Vás.

2. FÁZE:

Varianty spolupráce:

2a.) ZMAPOVÁNÍ KLÍČOVÝCH OBLASTÍ = Začátek dalšího setkání bude věnován zejména analýze či mapování životních oblastí a získání "pohledu" na Váš současný život. Budeme se věnovat klíčovým oblastem, které si zvolíte pouze Vy sami. Poté se pracuji s jednotlivými oblastmi postupně, ve kterých si volíte CÍL, kterého chcete dosáhnout. ZMĚNU, po které toužíte a nebo ŘEŠENÍ, které hledáte.

2b.) CELKOVÝ PROCES KOUČOVÁNÍ = Hlavním smyslem koučování je přicházet si na své myšlenky a zpracovávat jednotlivá témata. Tato varianta umožňuje postupné objevování daných témat, pojmenovávání problému a následné hledání řešení. Tento proces také nabízí zpracovávat témata mezi jednotlivými sezeními s možností bez přímé návaznosti. Jednoduše řečeno, nemusíte se cítit svázáni tím, že nestihnete "nalézt řešení" na další sezení. Mezi jednotlivými sezení je dostatečný prostor pro Vaše přemýšlení. Pracujete tak, jak je Vám příjemné.

Je důležité upozornit, že u obou variant dochází k prohlubování dané věci - tématu, lepší pochopení problému, větší důvěra, vlastní poznání, sebepoznávání, otevřenost k sobě samému. Pro dosažení očekávané a trvalé změny je koučování zpracováno do tzv. koučovacích sérií. Koučovací série znamená předem stanovený počet setkání. První setkání je v trvání 90 minut. Každé další setkání, resp. koučovací sezení je vždy 60 - 75 minut. V souvislosti s klíčovými oblasti se pracuje s nastavením cílů, plánů a jednotlivých kroků.

3. FÁZE:

3a.) ODSTRANĚNÍ PŘEKAŽEK = Při vyjasňování aktuálního stavu věci, se mohou rozkrýt překážky, které dosud bránily koučovanému v realizaci daného úkolu nebo splnění konkrétního cíle. Během toho také dochází k odkrývání možností daného problému.

4. FÁZE:

4a.) REALIZACE - AKCÍ A CÍLŮ = Od slov k činům. Žádná změna nenastane, pokud člověk nezačne opravdu činit jednotlivé kroky.

4b.) KONTROLA DOSAŽENÍ CÍLE = Neoddělitelnou součástí rozvoje klienta je určitá zpětná vazba a kontrola dosažených cílů. Taková kontrola také slouží k tomu, aby klient viděl své úspěchy, a z toho také odvozoval další kroky a případně 

Koučování může probíhat, jednak osobně na místě, které vzájemné potvrdíme a nebo online cestou.  Možnost online se však nevztahuje na první informativní schůzku a první sezení. V tomto případě vyžaduji vždy osobní setkání. 

Přínosy dlouhodobé spolupráce/série:

 • stanovení a dosažení cílů
 • vybudování nových návyků
 • trvalé nastavení nových návyků
 • budování trvalé změny životního stylu


Struktura koučovacího sezení: VYMEZENÁ PRAVIDLA

 1. Po přivítání Vás čeká krátké připomenutí nastavených pravidel naší schůzky.
 2. Vzájemně si potvrdíme, jaký čas je pro naší schůzku vymezen.
 3. Vysvětlím v čem spočívá samotný koučink, a jak se liší od běžného rozhovoru.
 4. V rámci koučovacího rozhovoru Vám budu klást přímé a otevřené otázky.
 5. Je pouze na Vás jaký rozsah informací budete sdílet. Není nutné sdělovat hned vše. Důležitý proces se odehrává ve Vaší hlavě.
 6. Pamatujte na to, že pokud nastane okamžik TICHA, je toto naprosto v pořádku. Je to Váš čas pro přemýšlení.
 7. V průběhu koučovacího rozhovoru si píši poznámky pro mou potřebu, abych se mohla držet v souvislostech a tak mohla postupovat k nastavenému cíli.
 8. Je třeba si říct, že cokoliv zazní na schůzce, zůstane mezi námi. Dodržuji mlčenlivost koučů, resp. dodržuji etický kodex ICF.
 9. Závěrem Vás požádám o souhlas výše uvedeného, a poté se můžeme věnovat Vašemu tématu. Pokud budete mít vlastní pravidlo, toto sdělte hned na začátku. Prosím Vás o upřímnost. 

Základem Vaší změny je touha a jistá vášeň chtít něco změnit. 

Celý proces může být dlouhodobý, náročný, nikoliv nemožný.        

O rychlosti a směru koučování rozhoduje klient. 

Klient si prostřednictvím kouče hledá řešení sám. 

Profil kouče


Co Vám garantuji:

 • Naslouchám, ale neradím.
 • Přemýšlím, ale nesoudím.
 • Přímé a otevřené otázky.
 • Pomohu Vám pojmenovat problému.
 • Zaměřuji se na hledání řešení.
 • Výrazné změny ve Vašem myšlení, jednání a vnímání.
 • Pomohu Vám odhalit nové způsoby myšlení.
 • Cesta k uvědomění. Práce s tichem. Poskytnutí prostoru pro Vaše přemýšlení.
 • Pracuji na odstranění starých návyků, vnitřních bloků a zajetých stereotypů.

Čím si Vás získám?

 • Jsem zastáncem dobrých mezilidských vztahů
 • Mým záměrem je Vaše spokojenost sama se sebou
 • Maximální podporou a empatií
 • Snažím se efektivně pomáhat druhým
 • Kladu důraz na lidský přístup
 • Zachovávám jistou přísnost a disciplínu
 • Odborností a pravidelným vzděláváním
 • Naprostou důvěrou sdílených informací
 • Respektováním etického kodexu ICF (International Coach Federation)


V případě zájmu o koučinku mně kontaktujte.